Algemene Voorwaarden SEM Bureau

Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven wordt in deze Algemene Voorwaarden met de volgende begrippen het volgende bedoeld:

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen SEM Bureau en de Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SEM Bureau, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SEM Bureau en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien SEM Bureau niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SEM Bureau in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SEM Bureau zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van SEM Bureau zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

Alle offertes van SEM Bureau zijn geldig gedurende een periode van veertien dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Indien de Opdrachtgever na aanvaarding van de aanbieding en/of offerte niet binnen één jaar tijd opdracht geeft tot het daadwerkelijk uitvoeren van de Overeenkomst, vervalt de aanbieding en/of offerte.

SEM Bureau kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is SEM Bureau daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SEM Bureau schriftelijk anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SEM Bureau niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van het Honorarium of de Prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever blijkend uit datering en ondertekening van de Overeenkomst.

Duur van de Overeenkomst; opzegging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Tenzij een partij de Overeenkomst opzegt met in achtneming van tenminste 1 maand opzegtermijn, loopt de Overeenkomst na ommekomst van de bepaalde tijd door voor onbepaalde tijd. Elk der partijen kan die overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SEM Bureau de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SEM Bureau zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal SEM Bureau de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, een vaste Prijs en/of vast tarief is overeengekomen, zal SEM Bureau daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het Honorarium of de Prijs. Hierbij zal SEM Bureau proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

SEM Bureau zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SEM Bureau kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SEM Bureau zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering van de Overeenkomst

SEM Bureau zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

SEM Bureau heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. SEM Bureau bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

SEM Bureau heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SEM Bureau het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is SEM Bureau niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SEM Bureau het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt aan SEM Bureau tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt dan heeft SEM Bureau het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt in verband met de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en te betalen, en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of een tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van SEM Bureau.

Van alle eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld een advertentiebudget bij Google) zal SEM Bureau tijdig aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is SEM Bureau gehouden de Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van het afgesproken of begrote Honorarium en/of tarief.

Een door de Opdrachtgever aan SEM Bureau kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs of vergoeding voor de door SEM Bureau te verrichten dienst(en) of levering(en).

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien SEM Bureau bij het sluiten van de Overeenkomst een vast(e) Honorarium, de Prijs of tarief overeenkomt, dan is SEM Bureau gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de Prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien SEM Bureau het voornemen heeft het Honorarium, de Prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de Prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de Prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

SEM Bureau zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de Prijs of het tarief in kennis stellen. SEM Bureau zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

Levering en uitvoering

Levering vindt plaats op de door SEM Bureau aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen de door SEM Bureau opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien SEM Bureau informatie, gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan SEM Bureau heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever SEM Bureau schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SEM Bureau alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SEM Bureau zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat SEM Bureau binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het digitaal ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van SEM Bureau.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van contante voldoening aan het adres van SEM Bureau dan wel overmaking op een door SEM Bureau aangewezen bankrekening uiterlijk op het tijdstip van de levering van het Product of van de Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SEM Bureau kan gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen.

Indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

SEM Bureau is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door SEM Bureau aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

SEM Bureau en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de werkzaamheden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de toepasselijke wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SEM Bureau en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SEM Bureau onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SEM Bureau in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door SEM Bureau in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SEM Bureau totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SEM Bureau het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is SEM Bureau bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

SEM Bureau behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Onderzoek en reclame

Op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen één maand na aflevering is de Opdrachtgever gehouden het Product te onderzoeken. 

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één maand na levering van het Product schriftelijk aan SEM Bureau gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één maand na ontdekking ervan aan SEM Bureau gemeld te worden.

Op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen één maand na uitvoering is de Opdrachtgever gehouden de Dienst te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de Prijs of het Honorarium, herstel of vervanging of schadevergoeding, komt te vervallen indien gebreken niet binnen de hier gestelde termijnen worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of de Dienst of uit de omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

SEM Bureau is slechts verplicht een ingediende reclame in behandeling te nemen, wanneer de Opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclame aan al zijn bestaande verplichtingen jegens SEM Bureau heeft voldaan, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiend en waaruit dan ook bestaand,.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever SEM Bureau binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

De eventuele verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van het gebrekkige Product zal SEM Bureau aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door SEM Bureau nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever SEM Bureau niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

Garanties

Ter zake van de Dienst geeft SEM Bureau geen garanties. Terzake van door SEM Bureau te leveren, maar van derden te betrekken goederen en/of diensten aanvaardt SEM Bureau uitsluitend garantieverplichtingen voor zover de betreffende derden deze aan SEM Bureau verstrekken.

Aansprakelijkheid

SEM Bureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SEM Bureau is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SEM Bureau kenbaar behoorde te zijn.

SEM Bureau is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SEM Bureau. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

SEM Bureau is niet aansprakelijk voor vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

SEM Bureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

SEM Bureau is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- schendingen van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens;

 - daden of nalatigheid van onze ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege SEM Bureau bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken;

- gegevensverlies en/of -corruptie;

- softwarecorruptie;

- schade en gevolgschade voortvloeiend uit softwarefouten, computercriminaliteit, cyberaanvallen en/of verrichte werkzaamheden.

De hier genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SEM Bureau of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien SEM Bureau, zonder de betreffende werkzaamheden in opdracht te hebben, daarbij wel hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt zulks uitsluitend en geheel voor risico van de Opdrachtgever.

Indien SEM Bureau aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SEM Bureau beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door SEM Bureau aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat SEM Bureau overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor SEM Bureau aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan SEM Bureau te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SEM Bureau vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De Opdrachtgever is in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor afkoop of afdracht van gebruikersrecht van materialen of composities aan BUMA STEMRA of andere belanghebbenden.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart SEM Bureau voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien SEM Bureau door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SEM Bureau zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SEM Bureau en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens SEM Bureau en de door SEM Bureau (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Gebruik; intellectuele eigendom

SEM Bureau behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

SEM Bureau geeft bij levering van het in opdracht vervaardigde (het werk in de zin van de Auteurswet) toestemming voor het in de Overeenkomst overeengekomen gebruik daarvan.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor elke andere toepassing of elk ander gebruik van het in opdracht vervaardigde moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik door Opdrachtgever als overeengekomen.

De Opdrachtgever is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.

Opdrachtgever is gerechtigd het in opdracht vervaardigde voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van SEM Bureau, zoals voor bijvoorbeeld Facebook advertisement, maar uitdrukkelijk niet om het vervaardigde door te verkopen aan derden, al dan niet met als oogmerk om daaraan te verdienen. 

Digitaal of analoog bewerken, wijzigen of vermenigvuldigen van het in opdracht vervaardigde is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEM Bureau, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De Opdrachtgever dient van SEM Bureau vooraf schriftelijk toestemming te krijgen voor het inzenden van het in opdracht vervaardigde ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

De Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van SEM Bureau, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25van de Auteurswet te respecteren, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever die naam of Opdrachtnemers copyright moet vermelden, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

SEM Bureau is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren (daarop aan te geven dat zij de vervaardiger en rechthebbende ervan is), tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders overeenkomen. 

SEM Bureau behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elk gebruik van het in opdracht vervaardigde dat niet is overeengekomen, beschouwd als een inbreuk op het auteurs- en/of eventueel ander intellectueel eigendomsrecht van SEM Bureau. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding. 

Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan SEM Bureau, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend SEM Bureau daartoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Partijen kunnen overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het in opdracht vervaardigde geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

SEM Bureau heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders overeenkomen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van SEM Bureau het resultaat zonder vermelding van de naam van SEM Bureau openbaar te maken of te verveelvoudigen.

SEM Bureau behoudt zich het recht voor om het resultaat van de opdracht op de eigen website te publiceren en te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt.

Indien de Opdrachtgever, al dan niet digitale, zaken, modellen, ontwerpen, logo’s, merken of andere zaken aan SEM Bureau aanlevert en het gebruik van deze zaken resulteert in een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, valt en komt dit uitsluitend en volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Bij ingrijpende wijziging van het in opdracht vervaardigde die niet de goedkeuring van SEM Bureau krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van het in opdracht vervaardigde verbieden.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van SEM Bureau, rekent zij ter vergoeding van de geleden schade drie maal het bedrag van het Honorarium. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het in opdracht vervaardigde van SEM Bureau.

Na het voltooien van de Opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch SEM Bureau jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Portretrecht

De Opdrachtgever c.q. de geportretteerde geeft door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden toestemming aan SEM Bureau om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst schriftelijk bekend gemaakt te worden bij SEM Bureau.

Geheimhouding

Zowel SEM Bureau als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de medewerkers, cliënten, Opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Bedrijfsbescherming

Het is de Opdrachtgever en aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts)personen, ondernemingen en instellingen uitdrukkelijk verboden (ex-)werknemers van SEM Bureau, door SEM Bureau ingehuurde of anderszins voor SEM Bureau werkzame personen, die voor de Opdrachtgever werkzaam zijn aansluitend op de Opdracht of binnen 1 jaar daarna, in dienst te nemen of al dan niet tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten, op straffe van een boete van € 25.000 door de opdrachtgever aan SEM Bureau te betalen zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

Persoonsgegevens; website

De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan SEM Bureau verstrekt, zal SEM Bureau zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. SEM Bureau handelt in overeenstemming met de AVG. SEM Bureau zal op grond van de AVG een datalekkenregister bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

SEM Bureau mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de Dienst en zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is SEM Bureau niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. SEM Bureau mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. SEM Bureau zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat SEM Bureau de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek kan benaderen. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Bij het bezoeken van de website kan SEM Bureau door middel van cookies informatie van de Opdrachtgever verzamelen over het gebruik van de website. De informatie die SEM Bureau verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan SEM Bureau of de Opdrachtgever worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, wordt onder overmacht in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SEM Bureau geen invloed kan uitoefenen en waardoor SEM Bureau niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, landelijke of wereldwijde epidemieën,  in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of technische onderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SEM Bureau in redelijkheid niet door de Opdrachtgever mag worden verlangd.

SEM Bureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SEM Bureau zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel SEM Bureau als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SEM Bureau zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien SEM Bureau ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SEM Bureau gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Wijziging

SEM Bureau heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. SEM Bureau zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SEM Bureau bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is SEM Bureau bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst SEM Bureau omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SEM Bureau kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SEM Bureau kan worden gevergd;

- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

- de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien SEM Bureau de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SEM Bureau niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SEM Bureau op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door SEM Bureau geleden schade.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SEM Bureau partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen SEM Bureau en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland dan wel het andere arrondissement waarnaar SEM Bureau verhuist, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Emmeloord, januari 2022

Copyright © 2024 SEM Bureau

Privacy PolicyTerms and Conditions